LIS - rusza nowy nabór!

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty potrzebne do tego, aby aplikować. Prosimy o zapoznanie z nimi, a w razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Będą Państwo mieli również okazję spotkać się z nami osobiście. Zapraszamy na spotkania informacyjne, które zorganizujemy w styczniu w każdej z gmin, w których organizujemy konkurs grantowy. Harmonogram spotkań już wkrótce na naszej stronie internetowej Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Tam mogą Państwo śledzić wszystkie aktualności związane z naszym programem. 

Obserwujcie nas zatem, odwiedzajcie i aplikujcie! Czekamy!

Najczęściej zadawane pytania

Kto jest organizatorem konkursu?

Fundatorem grantów jest Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem jest natomiast Agencja DIMEDIA. Rolą organizatora jest przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich procedur konkursowych oraz promocja konkursu. Organizator ma również pomóc Wam na każdym etapie przygotowania i realizacji wniosków. Dlatego zachęcamy, aby w razie pytań i wątpliwości kontaktować się telefonicznie (tel. 794 942 658) lub mailowo: sekretariat@lis-zywiec-zdroj.pl.

Czy mogę wziąć udział w Konkursie?

Tak, o ile reprezentujesz jedną z następujących grup: publiczne jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy działania. W tym ostatnim przypadku konieczne będzie pozyskanie partnera w postaci instytucji (np. instytucji kultury, jak Gminny Ośrodek Kultury) lub zarejestrowanej organizacji pozarządowej – np. fundacji lub stowarzyszenia. Do konkursu nie mogą natomiast przystąpić podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne, chyba że założą nieformalną grupę działania. Warunkiem koniecznym otrzymania grantu jest również konieczność realizacji projektu w jednej z pięciu gmin objętych naszym konkursem: Jeleśnia, Mirosławiec, Radziechowy-Wieprz, Świnna lub Węgierska Górka.

Co to jest grupa nieformalna i jak ją założyć?

Grupy nieformalne nie są nigdzie zarejestrowane, a ich źródłem są najczęściej ustne porozumienia określonej grupy osób. Nie trzeba spełniać żadnych urzędniczych formalności, aby taką grupę założyć. Jednak, aby realizować swoje działania, ubiegając się o wsparcie ze środków z programu Lokalne Inicjatywy Społeczne, konieczne jest zwrócenie się o pomoc do innych, istniejących formalnie stowarzyszeń, bądź instytucji i za ich pośrednictwem złożyć i rozliczyć projekt. Grupa bowiem, aby otrzymać dotację, musi wskazać numer konta bankowego. Nie może to być konto osoby prywatnej. W tej sytuacji należy poszukać w okolicy zarejestrowanej organizacji, np. lokalnego stowarzyszenia czy zarejestrowanego Koła Gospodyń Wiejskich, porozumieć się z nią (nawet podpisać porozumienie o współpracy), aby formalnie w Waszym imieniu jako patron wystąpiła o dotację, podała swój KRS i numer konta bankowego. Patron przyjmie dotację, przekaże Wam środki na podstawie rachunków/faktur i rozliczy dotację. Ważne jest w takim przypadku, aby dana organizacja zgodnie ze swoim statutem mogła realizować te cele i działania, które Wasza grupa przygotuje i będzie chciała w formie projektu wykonać (czyli zgodność Waszego projektu ze statutową działalnością wybranej organizacji). Nie jest to skomplikowane, z tego wariantu korzysta wiele grup nieformalnych również na Żywiecczyźnie. Wzór porozumienia między grupą i patronem, zamieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”. Należy je przedłożyć jako załącznik do formularza wniosku o przyznanie dotacji.

Jak wygląda procedura ubiegania się o Grant?

Procedura jest prosta. Jeżeli mają Państwo pomysł na zorganizowanie projektu odpowiadającego celowi konkursu, należy zapoznać się z regulaminem i pobrać ze strony www.lis-zywiec-zdroj.pl formularz zgłoszeniowy (wniosek). Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są tutaj. W razie braku dostępu do internetu lub możliwości jego wydrukowania, można zwrócić się do organizatora pod nr tel. +48 794 942 658 o przesłanie formularza wniosku drogą pocztową. Wypełniony wniosek wraz z kosztorysem oraz akceptacją regulaminu (jest w załączniku) odesłać w terminie: do 25 marca 2024 r. mailowo na sekretariat@lis-zywiec-zdroj.pl.

Na jakie Projekty można otrzymać dofinansowanie?

Projekt musi być realizowany na terenie jednej z pięciu gmin Jeleśnia, Mirosławiec, Radziechowy-Wieprz, Świnna lub Węgierska Górka i dotyczyć jednej z czterech kategorii:

 • Kategoria 1: W zgodzie z naturą - działania mające na celu poprawę i dbałość o stan środowiska naturalnego w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających na celu ochronę zasobów wodnych, segregację i recykling odpadów oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
 • Kategoria 2: Powrót do źródeł - działania promujące w sposób innowacyjny tradycję i bogactwo kulturowe regionów, których dotyczy konkurs grantowy.
 • Kategoria 3: Świadome bezpieczeństwo - działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa nad wodą oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie wśród mieszkańców gmin, na terenie których prowadzony jest Program Grantowy.
 • Kategoria 4: Dbajmy o zdrowie - działania mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawidłowym nawodnieniem, odżywianiem oraz promocją aktywności fizycznej.

Wszystkie zadania realizowane mają być w terminach:

 • od 25.05.2024 do 10.10.2025 r. dla dużych projektów
 • od 25.05.2024 do 10.10.2024 r. dla mikrograntów z I naboru
 • od 25.04.2025 do 10.10.2025 r. dla mikrograntów z II naboru

Szczególnie premiowane przy ocenie będą te wnioski, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, zakładają atrakcyjne i oryginalne formy działania oraz realizowane są w partnerstwie z innymi podmiotami. Liczymy na Państwa pomysłowość.

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

Wnioski mogą być składane do 25.03.2024 r., do godz. 23:59.

Jaki jest harmonogram Konkursu Grantowego?

 • 5.02.2024 r. - ogłoszenie Konkursu Grantowego i otwarcie naboru w ramach dużych Grantów oraz I naboru Mikrograntów;
 • 25.03.2024 r., godz. 23:59 - zamknięcie naboru wniosków;
 • 25.03.2024 r. – 6.05.2024 r. - ocena formalna wniosków, posiedzenie Komisji Grantowej, wybór najlepszych projektów;
 • 6.05.2024 r. - ogłoszenie wyników;
 • 6.05.2024 r. – 25.05.2024 r. - podpisanie umów z Beneficjentami;
 • 25.05.2024 r. – początek realizacji Projektów;
 • 10.10.2024 r. – zakończenie Mikrograntów w ramach I naboru;
 • 06.01.2025 r. – otwarcie II naboru dla Mikrograntów;
 • 16.02.2025 r., godz. 23:59 – zamknięcie II naboru dla Mikrograntów;
 • 17.02.2025 r. – 31.03.2025 r. - ocena formalna wniosków, posiedzenie Komisji Grantowej, wybór najlepszych projektów;
 • 1.04.2025 r. - ogłoszenie wyników;
 • 25.04.2025 r. – 25.05.2025 r. - podpisanie umów z Beneficjentami;
 • 22.05.2025 r. – początek realizacji Projektów w ramach II edycji Mikrograntów;
 • 10.10.2025 r. – zakończenie projektów w ramach dużych Grantów oraz w ramach Mikrograntów z II naboru.

Ile pieniędzy mogę otrzymać w ramach Grantu?

Łączna pula nagród w konkursie grantowym wynosi 200 000 PLN. Maksymalna wysokość grantu, jaką może otrzymać wnioskodawca wynosi 30 000 PLN dla Grantów (dużych projektów) i 10 000 PLN dla Mikrograntów.

Czy muszę posiadać wkład własny?

Nie, nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego, jednak takowy jest dodatkowo punktowany w trakcie oceny merytorycznej.

Czy aby starać się o Grant muszę spełnić dodatkowe formalności?

Na etapie składania wniosku o przyznanie grantu nie ma takiej konieczności. Jednakże jeśli realizacja zwycięskiego projektu będzie wymagała przewidzianych prawem zgód, zezwoleń lub decyzji, wnioskodawca na etapie realizacji projektu będzie zobowiązany do ich uzyskania. Sporządzając harmonogram projektu, warto uwzględnić czas niezbędny do uzyskania zgód lub pozwoleń urzędowych.

Czy w kosztorysie Projektu mogę uwzględnić koszty swojego wynagrodzenia?

Tak. Z kwoty grantu można pokryć własne wynagrodzenie z tytułu obsługi, czy realizacji projektu, ale tylko do kwoty stanowiącej 10% wysokości grantu. Można również sfinansować wynagrodzenia zleceniobiorców, wykonawców, ekspertów, prelegentów i innych osób, których praca jest niezbędna w celu zrealizowania projektu, z tym zastrzeżeniem, że mogą one stanowić maksymalnie 50% wartości wnioskowanej kwoty grantu.

Czy muszę mieć biuro rachunkowe lub księgowego do rozliczenia projektu?

Nie ma takiej konieczności. Rozliczenie polega na złożeniu sprawozdania z wykorzystania grantu, które winno zawierać sprawozdanie rachunkowe oraz merytoryczne z realizacji projektu. W sprawozdaniu należy wskazać, które koszty zostały sfinansowane z grantu. Do sprawozdania należy dołączyć skany lub kserokopie dokumentów księgowych (faktur i rachunków) dotyczących projektu. Można to zrobić samemu.

Czy od otrzymanych w ramach Grantu pieniędzy muszę odprowadzić podatek?

Granty są darowiznami na realizację zwycięskich projektów. O ile projekty te będą zgodne z zadaniami statutowymi Państwa organizacji, nie powstanie konieczność odprowadzania z tego tytułu podatku. Natomiast podatki z tytułu wynagrodzeń za usługi wykonane w ramach danego projektu (prelekcje, catering, projekty graficzne itd.) oczywiście podlegają ogólnym przepisom podatkowym.

Kim są bezpośredni i pośredni uczestnicy projektu?

Odbiorcy bezpośredni to osoby, które w jakikolwiek czynny sposób wzięły udział w wydarzeniach związanych z projektem, na przykład: uczestnicy warsztatów, prelekcji, wycieczek, koncertów. Odbiorcy pośredni to osoby, do których dotarły informacje o projektach, jego efektach, bądź wydarzeniach związanych z projektem.

Kto zadecyduje o przyznaniu Grantów?

Oceny zgłoszonych projektów dokonywać będzie komisja grantowa powołana przez organizatora.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdą Państwo linki do następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie grantu,
 • regulamin konkursu grantowego,
 • umowa o powierzenie grantu,
 • Baza Wiedzy i Inspiracji.
LIS 2024 - grafika do naboru pion_popr