Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest  ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bobrowiecka 8,00-728 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod.zywiec-zdroj@danone.com
 2. Dane (imię, nazwisko, nr telefony, adres e-mail) będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji konkursu grantowego, w tym w celu przekazania grantu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora)
  2. wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  3. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie grantowym.
 4. Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu grantowego oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie grantowym.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją  Konkursu Grantowego innym podmiotom, w szczególności organizatorowi i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne konkursu grantowego. Przekazane dane osobowe będą udostępniane jedynie na podstawie przepisów prawa, uprawnionym do tego podmiotom i organom, a także mogą być powierzane zewnętrznym podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, ochroniarskie, jedynie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazywać można wyłącznie minimalny zakres informacji i jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: iod.zywiec-zdroj@danone.com
 8. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany.