/LIS 2020

LIS 2020

To już trzecia edycja programu grantowego firmy Żywiec Zdrój S.A. Program został stworzony w ramach polityki „Dobry sąsiad”, by wspierać lokalną społeczność, a w szczególności rozwój lokalnych organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i nieformalne grupy funkcjonujące na terenie gmin Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska Górka, czyli tam gdzie Żywiec Zdrój prowadzi działalność. Chcemy aktywizować mieszkańców tych gmin do działania na rzecz dobra wspólnego w działaniach zgodnych ze strategią naszej firmy.

W tej edycji konkursu czekamy na zgłoszenia projektów, które odnosić się będą do jednej z trzech kategorii konkursowych – W zgodzie z naturą, Powrót do źródeł, Świadome bezpieczeństwo. Łączna pula grantów wynosi 150 000 zł. Zachęcamy do udziału. Program przygotowaliśmy tak, aby każdy mógł sięgnąć po grant.

Kto jest organizatorem konkursu?

Pomysłodawcą i fundatorem grantów jest Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem jest natomiast Agencja Promocyjno-Reklamowa DIMEDIA. Rolą organizatora jest przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich procedur konkursowych oraz promocja konkursu. Organizator ma również pomóc Wam na każdym etapie przygotowania i realizacji wniosków. Dlatego zachęcamy, aby w razie pytań i wątpliwości kontaktować się telefonicznie (tel. 794 169 207) lub mailowo: sekretariat@lis-zywiec-zdroj.pl.

Czy mogę wziąć udział w Konkursie?

Tak, o ile reprezentujesz jedną z następujących grup: publiczne jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy działania. W tym ostatnim przypadku konieczne będzie pozyskanie partnera w postaci instytucji (np. instytucji kultury, jak Gminny Ośrodek Kultury) lub zarejestrowanej organizacji pozarządowej – np. fundacji lub stowarzyszenia. Do konkursu nie mogą natomiast przystąpić podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne, chyba że założą nieformalną grupę działania. Warunkiem koniecznym otrzymania grantu jest również konieczność realizacji projektu w jednej z trzech gmin objętych naszym konkursem: Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz lub Węgierska Górka.

Co to jest grupa nieformalna i jak ją założyć?

Grupy nieformalne nie są nigdzie zarejestrowane, a ich źródłem są najczęściej ustne porozumienia określonej grupy osób. Nie trzeba spełniać żadnych urzędniczych formalności, aby taką grupę założyć. Jednak, aby realizować swoje działania, ubiegając się o wsparcie ze środków z programu Lokalne Inicjatywy Społeczne, konieczne jest zwrócenie się o pomoc do innych, istniejących formalnie stowarzyszeń, bądź instytucji i za ich pośrednictwem złożyć i rozliczyć projekt. Grupa bowiem, aby otrzymać dotację, musi wskazać numer konta bankowego. Nie może to być konto osoby prywatnej. W tej sytuacji należy poszukać w okolicy zarejestrowanej organizacji, np. lokalnego stowarzyszenia czy zarejestrowanego Koła Gospodyń Wiejskich, porozumieć się z nią (nawet podpisać porozumienie o współpracy), aby formalnie w Waszym imieniu jako patron wystąpiła o dotację, podała swój KRS i numer konta bankowego. Patron przyjmie dotację, przekaże Wam środki na podstawie rachunków/faktur i rozliczy dotację. Ważne jest w takim przypadku, aby dana organizacja zgodnie ze swoim statutem mogła realizować te cele i działania, które Wasza grupa przygotuje i będzie chciała w formie projektu wykonać (czyli zgodność Waszego projektu ze statutową działalnością wybranej organizacji). Nie jest to skomplikowane, z tego wariantu korzysta wiele grup nieformalnych również na Żywiecczyźnie. Wzór porozumienia między grupą i patronem, zamieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Należy je przedłożyć jako załącznik do formularza wniosku o przyznanie dotacji.

Jak wygląda procedura ubiegania się o Grant?

Procedura jest prosta. Jeżeli macie pomysł na zorganizowanie projektu odpowiadającego celowi konkursu, należy zapoznać się z regulaminem i pobrać ze strony www.lis-zywiec-zdroj.pl formularz zgłoszeniowy (wniosek). Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są tutaj. W razie braku dostępu do internetu lub możliwości jego wydrukowania, można zwrócić się do organizatora pod nr tel. +48 606 978 566 lub +48 794 169 207 o przesłanie formularza wniosku drogą pocztową. Wypełniony wniosek wraz z kosztorysem oraz akceptacją regulaminu (jest w załączniku) odesłać w terminie: do 25 listopada 2019 r. mailowo na sekretariat@lis-zywiec-zdroj.pl.

Na jakie Projekty można otrzymać dofinansowanie?

Projekt musi być realizowany na terenie jednej z trzech gmin Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz lub Węgierska Górka i dotyczyć jednej z trzech kategorii:

  • Kategoria 1: W zgodzie z naturą – działania mające na celu poprawę, zachowanie i dbałość o stan środowiska naturalnego w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających na celu ochronę zasobów wodnych (w tym zwiększanie retencji), ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawę sytuacji w zakresie segregacji i recyklingu odpadów plastikowych;
  • Kategoria 2: Powrót do źródeł – działania promujące tradycję i bogactwo kulturowe oraz przyrodnicze regionów, których dotyczy konkurs grantowy.
  • Kategoria 3: Świadome bezpieczeństwo – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie wśród mieszkańców gmin, na terenie których prowadzony jest Program Grantowy.

Wszystkie zadania realizowane mają być w terminie od 1.03.2020 do 22.11.2020 r. Szczególnie premiowane przy ocenie będą te wnioski, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców oraz zakładają atrakcyjne i oryginalne formy działania. Liczymy na Państwa pomysłowość.

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

Wnioski mogą być składane do 25.11.2019 r., do godz. 23:59.

Jaki jest harmonogram Konkursu Grantowego?

  • 11.10.2019 r.ogłoszenie Konkursu Grantowego i otwarcie naboru;
  • 25.11.2019 r. godz. 23:59 – zamknięcie naboru wniosków;
  • 26.11.2019 – 31.01.2020 r. – ocena formalna wniosków, posiedzenie Komisji Grantowej, wybór najlepszych projektów;
  • 31.01.2020 r. – ogłoszenie wyników;
  • 1.02.2020 – 21.02.2020 r. – podpisanie umów z Beneficjentami;
  • 1.03.2020 – 22.11.2020 r. – realizacja Projektów;

Graficzna wersja harmonogramu dostępna jest tutaj.

 

Ile pieniędzy mogę otrzymać w ramach Grantu?

Łączna pula nagród w konkursie grantowym wynosi 150 000 PLN. Maksymalna wysokość grantu, jaką może otrzymać wnioskodawca wynosi, podobnie jak przed rokiem, 10 000 PLN.

Czy muszę posiadać wkład własny?

Nie, nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego, jednak takowy jest dodatkowo punktowany w trakcie oceny merytorycznej.

Czy aby starać się o Grant muszę spełnić dodatkowe formalności?

Na etapie składania wniosku o przyznanie grantu nie ma takiej konieczności. Jednakże jeśli realizacja zwycięskiego projektu będzie wymagała przewidzianych prawem zgód, zezwoleń lub decyzji, wnioskodawca na etapie realizacji projektu będzie zobowiązany do ich uzyskania. Sporządzając harmonogram projektu, warto uwzględnić czas niezbędny do uzyskania zgód lub pozwoleń urzędowych.

Czy w kosztorysie Projektu mogę uwzględnić koszty swojego wynagrodzenia?

Tak. Z kwoty grantu można pokryć własne wynagrodzenie z tytułu obsługi, czy realizacji projektu, ale tylko do kwoty stanowiącej 10% wysokości grantu. Można również sfinansować wynagrodzenia zleceniobiorców, wykonawców, ekspertów, prelegentów i innych osób, których praca jest niezbędna w celu zrealizowania projektu, z tym zastrzeżeniem, że mogą one stanowić maksymalnie 60% wartości wnioskowanej kwoty grantu.

Czy muszę mieć biuro rachunkowe lub księgowego do rozliczenia projektu?

Nie ma takiej konieczności. Rozliczenie polega na złożeniu sprawozdania z wykorzystania grantu, które winno zawierać sprawozdanie rachunkowe oraz merytoryczne z realizacji projektu. W sprawozdaniu należy wskazać, które koszty zostały sfinansowane z grantu. Do sprawozdania należy dołączyć skany lub kserokopie dokumentów księgowych (faktur i rachunków) dotyczących projektu. Można to zrobić samemu.

Czy od otrzymanych w ramach Grantu pieniędzy muszę odprowadzić podatek?

Granty są darowiznami na realizację zwycięskich projektów. O ile projekty te będą zgodne z zadaniami statutowymi Państwa organizacji, nie powstanie konieczność odprowadzania z tego tytułu podatku. Natomiast podatki z tytułu wynagrodzeń za usługi wykonane w ramach danego projektu (prelekcje, catering, projekty graficzne itd.) oczywiście podlegają ogólnym przepisom podatkowym.

Kim są bezpośredni i pośredni uczestnicy projektu?

Odbiorcy bezpośredni to osoby, które w jakikolwiek czynny sposób wzięły udział w wydarzeniach związanych z projektem, na przykład: uczestnicy warsztatów, prelekcji, wycieczek, koncertów. Odbiorcy pośredni to osoby, do których dotarły informacje o projektach, jego efektach, bądź wydarzeniach związanych z projektem.

Kto zadecyduje o przyznaniu Grantów?

Oceny zgłoszonych projektów dokonywać będzie komisja grantowa powołana przez organizatora.