/LIS 2018

LIS 2018

Konkurs grantowy „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia” ogłoszono we wrześniu 2017 roku. Zaproszonych do niego została ponad 100 instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Łącznie od września do października 2017 roku na konkurs wpłynęło 26 wniosków, z których granty o łącznej kwocie 70 tys. zł otrzymało aż 17 projektów. Osobiście zaprosiliśmy ponad 100 podmiotów z całej gminy. Wśród nich były szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola, stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe i lokalni liderzy. Realizowane były od grudnia 2017 roku, do maja 2018 r.

Oto nasze projekty:

„Nasze otoczenie – nasze środowisko”
Grantobiorca: Stowarzyszenie POLARIS OPP
W Sopotni Wielkiej, na terenach cennych przyrodniczo Stowarzyszenie Polaris wspólnie z mieszkańcami stworzyło system społecznego monitoringu środowiska. Powstały: punkt pomiaru jakości wody, powietrza i gleby, obsługiwane przez uczniów tutejszej szkoły. Grantobiorcy nawiązali również współpracę ze specjalistami i studentami wyższych uczelni, którzy pomogli w prowadzeniu zajęć. Dodatkowym działaniem było sprzątanie szlaków turystycznych.

Bądź bezpieczny na drodze
Grantobiorca: Fundacja K2
W gminie przeprowadzono cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Przeprowadzono łącznie 7 sesji warsztatowych dla 568 uczniów i przedszkolaków. Na komisariacie policji w Jeleśni powstał natomiast punkt do samodzielnego badania trzeźwości przez mieszkańców.

Galeria „Płot”
Grantobiorca: Fundacja 9sił
Powstała niezwykła wystawa fotografii obrazujących dawne życie oraz ważne momenty z życia wsi i mieszkańców gminy Jeleśnia. Wystawa miała charakter plenerowy, a miejscem ekspozycji była ulica, a dokładnie ogrodzenia posesji mieszkańców głównej ulicy w Jeleśni. Udało się zebrać i zarchiwizować łącznie ponad 500 unikatowych zdjęć.

Woda i Las wokół nas
Grantobiorca: Stowarzyszenie „Ekorozwój i Ochrona Lasów
Cykl zajęć oraz prelekcji dotyczących korzystania z zasobów leśnych, zagrożeń i ostrzegania przed zagrożeniami ekosystemom leśnym, kształtowania właściwych zachowań w zakresie gospodarki wodnej. Łącznie wzięło w nich udział ponad 300 dzieci. Zasadzono również 60 drzew.

Czyste rzeki – edukacja ekologiczna młodzieży
Grantobiorca: Polski Związek Wędkarski
Cykl spotkań edukacyjnych i warsztatów wędkarskich oraz poświęconych tematyce racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Dodatkowo zorganizowano sadzenie drzew, sprzątanie brzegów rzek, konkursy – fotograficzny i plastyczny oraz akcja zarybiania.

Z nowym rokiem – nowe wyzwania
Grantobiorca: NGL + OSP Pewel Wielka
Projekt adresowany do mieszkanek Pewli Małej. Cykl zajęć dietetycznych i ruchowych dla Pań, które ze względu na trudności komunikacyjne i znaczne oddalenie ich miejscowości od miasta borykają się z wykluczeniem w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i zajęć sportowo ruchowych. Łącznie odbyło się 19 takich zajęć, w których wzięło udział prawie 50 pań.

Muzeum na rozdrożu wsi Krzyżowa i Krzyżówki
Grantobiorca: Stowarzyszenie na rozdrożu wsi Krzyżowa i Krzyżówki
Na terenie wsi Krzyżówki powstało muzeum historyczne dokumentujące bezpośrednio historię mieszkańców wsi i ich rodzin. Kilka pomieszczeń zostało zaadoptowanych i wyposażonych w projektor multimedialny, gabloty oraz głośnik. Wyeksponowano tu materiały należące do Stowarzyszenia. Odtworzono też wnętrze góralskiej chałupy.

Czy 3-mam się zdrowo?
Grantobiorca: Szkoła Podstawowa w Mutnem
Cykl zajęć szkolnych dla dzieci, propagujących zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. W ramach działań mających na celu wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych wśród uczniów zorganizowano lekcje pokazowe, konkursy i spotkania ze specjalistami.

Re-konstrukcje tradycji
Grantobiorca: Szkoła Podstawowa w Sopotni Małej
Warsztaty propagujące lokalne tradycje związane z celebracją Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W ramach projektu zorganizowano konkurs palm wielkanocnych oraz zajęcia z gwary ludowej. Efektem wieńczącym projekt było wydanie kalendarza promocyjnego o tematyce regionalnej.

Kultywowanie tradycji kolędniczych i karnawałowych w Sopotni Małej przez Zespół Regionalny Romanka
Grantobiorca: Zespół Regionalny Romanka
Organizowany przez członków zespołu regionalnego ROMANKA, miejscowe KGW, oraz strażaków ochotników cykl warsztatów tradycji (kulinarne, zdobnictwa bibułkowego, inscenizacji kolędowania) wieńczonych imprezami w trakcie których uczestnicy zaprezentowali zdobyte umiejętności. Dodatkowe działania w projekcie, to zakup elementów strojów regionalnych dla zespołu.

Z kulturą między pokolenia
Grantobiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie „Promyk”
Organizacja stacjonarnych i wyjazdowych zajęć edukacyjno-kulturalnych dla trzech pokoleń mieszkańców. Wszystko po to, aby rozwijać więzi międzypokoleniowe wzmacniać relacje rodzinne, angażować do życia kulturalnego i uwrażliwiać na sztukę mieszkańców wsi Przyborów i gminy Jeleśnia. W ramach projektu odbywały się warsztaty plastyczne, muzyczne, sesje wyjazdowe do teatru oraz organizacja uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Między Sopotnią, a Koszarawą
Grantobiorca: Klub Malarski Trapez (NGD) + GOK w Jeleśni
Warsztaty malarskie oraz konkurs malarski i fotograficzny połączone z organizacją wystawy plenerowej. Niezwykłym efektem tego projektu jest 25 obrazów, namalowanych przez młodzież i dorosłych.

Chrońmy bioróżnorodność – ekologiczne pszczelarstwo
Grantobiorca: Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności z siedzibą w Rychwałdzie
Projekt mający na celu propagowanie ekologicznego pszczelarstwa. Zakładał m.in.: pogadanki, szkolenia i konkursy o tematyce pszczelarskiej, zakup i posadzenie ok. 400 szt. sadzonek drzew i krzewów miododajnych, zakup i doposażenie pasiek i kół pszczelarskich (ubrania, rękawice, ul pokazowy, drobny sprzęt pszczelarski), stworzenie ula pokazowego, organizację wizyt w pasiece.

Integracyjna Grupa Teatralna
Grantobiorca: Fundacja Pomocy Potrzebującym pod Patronatem Niepokalanej
Dzięki projektowi powstała Integracyjna Grupa Teatralna, w której osoby niepełnosprawne wspólnie z innymi dziećmi uczestniczyły w zajęciach artystycznych oraz przygotowywały teatralną inscenizację. Fundacja dzięki projektowi rozszerzyła zakres swoich usług właśnie o warsztaty teatralne.

Wspólne podnoszenie walorów turystycznych Korbielowa poprzez sentymentalne podróże do czasów PRL na przykładzie motoryzacji, elektroniki i sprzętu AGD z czasów minionych zgromadzonych w Muzeum Motóra w Korbielowie. Renowacja samochodu marki Żuk A-15
Grantobiorca: Klasztor Dominikanów w Korbielowie
Renowacja samochodu Żuk A-15 będącego jednym z eksponatów Muzeum Motóra (muzeum zabytkowych pojazdów z czasów PRL). Dzięki grantowi powstał cenny eksponat, a praca nad jego renowacją była zarazem świetną okazją do integracji mieszkańców i rozwijania pasji motoryzacyjnych wśród młodzieży.

Promocja kultury i lokalnego dziedzictwa oraz walorów turystycznych miejscowości Pewel Wielka
Grantobiorca: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej
Zajęcia poświęcone poznawaniu walorów turystycznych regionu, kultywowaniu tradycji ludowych, połączone z próbą reaktywacji zespołu regionalnego Jedlicki. Zorganizowano warsztaty bibułkarskie, warsztaty rzeźby, zajęcia taneczne, gawędziarskie, wycieczki oraz konkurs gawędziarski. Trwałym efektem jest miniprzewodnik po Paśmie Pewlańsko-Ślemieńskim. Udało się rteż reaktywować zespół Jedlicki.

Piknik sportowo-rekreacyjny
Grantobiorca: LKS Sopotnia
Organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego jako okazja do ściślejszej integracji środowisk sportowych i kulturalnych. Impreza, która łączy w sobie walory sportowe oraz kulturalne była świetną okazją do współpracy dla klubu sportowego oraz miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Zyskały na tym przede wszystkim dzieci.